Oktatás - Teológiai örökség - Könyvkiadás

fejlec

1.
Hiszünk a Szentháromság Istenben, aki Atya Fiú és Szentlélek; három egylényegű isteni személy, örökkévaló teremtő és gondviselő.

2.
Hiszünk Jézus Krisztusban, az isteni Fiúban, aki öröktől fogva egy az Atyával. A Szentlélektől fogantatva szűz Máriától emberré született úgy, hogy az isteni és az emberi természet szétválaszthatatlanul egyesült személyében.

3.
Bűn nélkül való volt, így alkalmas arra, hogy engesztelő áldozattá legyen. Keresztre feszítették, meghalt, eltemették, és testi formában feltámasztotta Őt az Atya. Felment a mennybe és közbenjár értünk, majd visszajön, hogy minden embert megítéljen.

4.
Hiszünk a Szentlélekben, aki az Atyától és a Fiútól származik és egylényegű velük. Munkálja az ember üdvösségét, és folyamatosan munkálkodik Krisztus egyházában.

5.
Hisszük, hogy az egész Szentírás Istentől ihletett, mind az Ó- mind az Újszövetséget Istentől ihletett szerzők jegyezték le.
A Szentlélek által megelevenített Szentírás magában foglalja mindazt, ami az üdvösséghez szükséges; így az élet- és hitigazságok minden kérdésében is végső tekintély.

6.
Hisszük, hogy az Isten az embert a saját képére jónak teremtette, de Istennel szembeni engedetlensége miatt bűnbe esett. Ez az engedetlenség minden emberre elhatott (eredendő bűn), és az ember természete mindig hajlik a rosszra (személyes bűn). Hisszük, hogy a természeti ember nem tud a saját akaratából és erejéből Istennek tetsző életet élni, és az emberi jócselekedetek által sem érdemelhetjük ki Isten jóakaratát és kegyelmét.

7.
Hiszünk Isten megelőző kegyelmében, mely vágyat ébreszt bennünk a bűntől való szabadulás után; bűnbánatra és hitre serkent bennünket.

8.
Hiszünk a bűnös ember megtérésének szükségességében. Isten Lelke bűnismeretre és bűnbánatra vezet, melynek következménye egy tudatos, hitben való Istenhez fordulás. Ez az életfelfogás megváltozását jelenti.

9.
Hiszünk Isten bűnöst megigazító munkájában, mellyel kegyelméből a Krisztusban való hit által ajándékoz meg bennünket. Isten kegyelmes ítélete ez, melyben felmenti és Jézus Krisztus áldozatáért igaznak tekinti a bűnbánatra és hitre jutott embert. A megigazítás döntő változást hoz létre a keresztyén ember szívében, személyiségében. Ez a személyes átformálódás mindig a „szeretet által munkálkodó hit”-ként jelenik meg.

10.
Hiszünk a Szentlélek által való újjászületésben, mely által a hitre jutott ember új teremtés részese lesz, képessé válik Isten akaratát felismerni és annak engedelmeskedni.

11.
Hiszünk Isten Szentlelke megszentelő munkájában, mely által növekedhetünk Isten megismerésében, az iránta és felebarátaink felé irányuló szeretetben. Az újjászületés a megszentelődés folyamatának első állomása. Hiszünk a  teljes megszentelődésben (keresztyén tökéletességben), melyet Isten megszentelő kegyelme munkál, ami nem más, mint az „Isten szeretetével megtelt szív", amely „Jézus Krisztus szerint gondolkodik és úgy jár, ahogy ő járt” (Wesley).

12.
Hisszük, hogy Isten Lelke üdvösségünk felől már ebben az életben bizonyosságot ad úgy, hogy tudhatjuk: Isten gyermekei vagyunk. Ennek a belső bizonyosságnak a keresztyén ember életében gyümölcsei vannak. Ezek: békesség Istennel, a hitből fakadó jócselekedetek, és a Lélek gyümölcsei.

13.
Hisszük, hogy az egyház Krisztus teste, tagjait annak feje és a belé vetett hit egyesíti. Az egyház a Szentlélek által elhívott szentek közössége. A látható egyház élő organizmus, nem egy változhatatlan intézmény. Isten népe formálódik benne a tiszta Ige hirdetésével, a szentségek Krisztus rendelése szerinti kiszolgáltatásával és a kegyelmi eszközök által.

14.
Hiszünk minden emberi test halálból való feltámadásában. Hisszük, hogy mindenkinek számot kell adnia arról, amit a testi életben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt. A Krisztus által megigazítottak ítélete Isten kegyelme által örökélet, az engedetleneké örök kárhozat.

15.
Hiszünk a Jézus Krisztus által rendelt két szentség érvényességében, a keresztségben és az úrvacsorában.
A keresztség Krisztus által rendelt szentség, mely a kegyelem új szövetségének jelképe. Nemcsak a hitvallás jele és nemcsak ismertetőjel, mellyel a keresztyének a meg nem kereszteltektől megkülönböztetik magukat, hanem az újjászületés jele, vagy gyermekkeresztség esetén annak hitben vállalt jele. A gyermekeket is megkereszteljük, ha szülők vagy más hozzátartozó vállalja és biztosítja a keresztyén hitben való nevelés feltételeit.
Az úrvacsora hit által való részesedésünk Krisztus megtört testéből és Krisztus véréből. Ezzel együtt az Úrvacsora jelenti a keresztyének egymás iránti szeretetének és egységének  kiábrázolását és ünneplését.